ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Δικαίωμα χρήσης δωματίου μέχρι ώρα 12:00. Για χρήση δωματίου μέχρι ώρα 18:00 η πρόσθετη επιβάρυνση είναι 50%.
Πέραν της 18:00 καταβάλλεται ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση.
Ενοικίαση δωματίου ανά κλίνη δεν επιτρέπεται.
Τοποθέτηση πρόσθετης κλίνης στο δωμάτιο ή στο διαμέρισμα επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του πελάτη και η τιμή προσαυξάνεται κατά 20%.
Οι πελάτες σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πληρώνουν ποσά που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναγραφόμενα.
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στην επιχείρηση, το 50% της αξίας του υπολοίπου των ημερών της συμφωνηθείσας περιόδου (Ν.1652/86 ΦΕΚ 167 Α).
Στις ανωτέρω τιμές δωματίου ή διαμερίσματος περιλαμβάνονται ο Δ.Φ. και ο Φ.Π.Α.


email: info@elpishome.gr / tel. (+30) 23970 24005 / mob. (+30) 6937 334377